Cách sử dụng trang web

Trang web của chúng tôi có những chỗ sử dụng tiếng Anh. Do vậy, yêu cầu bạn biết tiếng Anh cơ bản hoặc tìm hiểu từ vựng sau đây.