Freaking Math

Kiểm tra giải pháp của vấn đề toán học nhanh nhất có thể. Bạn càng giải quyết chính xác, điểm số cao của bạn sẽ càng tốt!